21 Eylül 2008

MUHAMMED'İN MAL VARLIĞI

Evinde 2-3 ay aş için ateş yanmadığı; bu evde su ve hurmadan başka yiyecek bulunmadığı yolunda patetik hadisler nakledilmiştir. Bu hadislerin Buhari'de yer alma konusu başka bir tartışma konusudur, çok da uzun sürer.

Başka hakikatlere bakalım-bırakalım tenakuz olarak kalsın-:

*Çok zengin bir kadın olan Hatice'den miras kalanlar

*Ebubekir'in sağladığı mallar

*Medinelilerin sağladığı mallar

*Düşünülemeyecek kadar çok ganimetler: Medine yakınlarındaki Hurmalıklar; Hayber Hurmalıkları; Fedek Hurmalıkları bkz:( Sahih-i Buhari tecrid: 1288 nolu hadis ve Kamil Mirasın açıklamaları)

*Humus (savaş ganimetinin beşte bir payı)

*Ayetnip (Bazı savaş ganimetlerin tümü. Örnek: Nadiroğullarından Fedek Halkından elde edilen ganimet böyle olmuştur. F.Razi: 29/284; Kurtubi 18/19 )

*HAŞR SURESİ 6.AYET:6 - Allah'ın, onlardan peygamberine verdiği ganimetlere gelince siz onun üzerine ne at, ne de deve sürmediniz. Fakat Allah peygamberini, dilediği kimselerin üzerine salar. Allah her şeye kadirdir.

Haşr Suresi 6. ayetin Tefsiri: Elde edilmesinde zorluk olmayan ganimete de fey' adı verilmiştir. Şer'an da fey', kâfirlerin mallarından müslümanlara dönen ganimet ve haraç gibi gelirler demektir. Denilmiştir ki ganimet, harb esnasında kâfirlerden üstünlük ve galibiyyetle alınan şeylerdir. Hükmü, Enfâl Sûresi'nde geçen "Bilin ki, ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri Allah'a, Resulüne..." (Enfâl, 8/41) âyeti gereğince beşte birdir. Fey' ise harp bittikten ve feth edilen yer Dar-ı İslâm olduktan sonra onlardan alınan mallardır. Hükmü, beşe bölünmeksizin hepsi müslümanların menfaatlarına uygun olan yönlere sarf edilir." âyette geçen zamirinden maksat, yurtlarından sürülen kâfirler, yani Benî Nadir'dir. Onlardan Resulullah (s.a.v)'a ganimet olarak verilenler de, bırakmış oldukları taşınır ve taşınmaz malların ganimet olmak üzere Resulullah'ın eline verilmesi ve tasarrufuna geçirilmesi demektir.

SÜNNETE BAKALIM: Nadir Oğulları'nın malları, elde edilmesinde fazla zorluk çekilmeyen ganimet kabilinden bir fey' olarak kalmıştı. Sahâbîler bunun, Bedir'de olduğu gibi Enfâl Sûresi'de bulunan âyetlerin hükmü gereğince beşe bölünerek kalanın taksim edileceğini sanmışlardı. İşte bu âyetle bunun bilhassa Resulullah'a aid bir fey' olduğu beyan edilerek buyuruluyor ki, Allah'ın yurtlarından çıkarmakla perişan ettiği o kâfirlerden fey' olarak Resulü'ne iâde buyurduğu mala gelince siz ona ne at oynattınız ne de deve.

HADİSE BAKALIM TEKRAR: Buharî, Müslim Tirmizî, Nesaî ve diğer kaynaklarda rivayet edildiğine göre, Hz.Ömer demiştir ki, "Nadir Oğulları'nın malları, Allah Teâlâ'nın, Resulü'ne ganimet olarak verdiği, elde edilmesi hususunda müslümanların ne at ne de deve sürmediği ganimet malı idi ve Resulullah'a mahsustu. Hz.Peyamber bu maldan ehlinin bir senelik nafakasını ayırdı, kalanını silah ve hayvanat ile Allah yolunda hazırlanmak için sarfetti. Nadir Oğulları'na karşı yapılan kıtal da ehemmiyetsizdir." (sÜNNET VE hADİS DIŞINDA yukarıdaki Ayet tefsiri Elmalılı Hamdi Yazırdan alıntılandı)

* "De ki, ganimetler Allah ve Peygambere aittir. (Enfal, 8/1),

* Muhammedin şahsi zengiliğinin DİĞER işaretleri: 60'tan fazla kölesi, 20 cariyesi; Karılarından Ayşe'nin bir andını bozması üzerine KENDİSİNE AİT OLANLARDAN 40 köle birden AZAD etmesi (Buhari; tecrid hadis no: 699 ve devamına dair kamil Miras'ın İzahı)

* Veda Haccı öncesinde kendi hazinesinden 100 deve kuban kestiren, hatta bir kısmını da kendi kesen; bir kısmını da damadı Ali'ye kestirEBİLECEK bir dünyalığa sahip olması (Buhari ve Müslim'de Kitabu'l-hac'ca bkz).

* Rukye: Nefes etme ve okuma sonucu Teda vi ettiği-yani E't-Tıbbün-nebevi'yi uyguladığı vakalarla doludur Kütub-u Sitte. Her defasında Rukye adı altında ücret aldığın: koyun sürüleri, kurutulmuş, yoğurt, et artık 'Şifa bulan'ın gönlünden ne koparsa, gücü ne kadarsa ÜCRET almıştır Muhammed (s.a.v). Uhruc duası ile (''Uhruc adevullah, ene resullullah!'') diyerek Cin çıkaran da bu Muhammed Mustafa'dır.* El-Müellefetül Kulüb ve ganimetlerin büyüklüğüne örnek: Hevazin-Huneyn savaşında ganimet olarak elde edilenler Buhari'nin e's-Sahih'inde sayılıp dökülür: 6 bin kadın; 24 bin deve; 40 bin davar; 4 bin okiyye gümüş. Taberi ve Ceziri'ye göre düpedüz RÜŞVET VEREREK kabilenin ileri gelenlerinin Kalplerine İslama Isındıran (Yaşar Nuri terminolojisi ile) da bu Zat. EbuSüfyan'dan-Hars oğlu Ala'ya kadar 15 kişilik putataparlara İslama gelsinler diye 100'ER (YÜZ'ER) deve verende O. Kurana El-Müellefetül Kulüb diye de girmiş bu olay.

Sahihi Buhari'de ve İbni İshak'da Cabir b. Abdullah rivayetine göre şunları okuyoruz:
''Benden evvel hiç kimseye (diğer nebilere) verilmedik beş şey, hep birden bana verilmiştir: 1-) Düşmanın kalbine korku salmak 2-) Yeryüzü bana namazgah kılındı 3-) Cihad yolu ile bana ganimet helal edildi (''Ganaim bana helal edildi'' Halbuki benden evvelki Nebilere helal değildi) 4-) Bana Şafaahat verildi 5-) Bütün kavimlerin peygamberi sayılmak (''Benden evvel her nebi hassaten kendi kavmine ba's olunurken; ben umum-ı nasa ba's olundum'') Buhari c.II s. 223

* Enfal suresi: 1 - Sana ganimetlerin bölüştürülmesini soruyorlar. De ki, ganimetlerin taksimi Allah'a ve Resulüne aittir. Onun için siz gerçekten mümin kimseler iseniz Allah'tan korkun da biribirinizle aranızı düzeltin. Allah'a ve Resulü'ne itaat edin. (Elmalılı Meali)

* De ki; enfâl (ganimet), Allah ve Resulünündür. Yani enfâl hakkında hüküm vermek Allah'a ve Resul'e mahsustur. Bunda kimsenin oyu ve onayı yoktur. Allah nasıl emrederse Resul de onu öylece tebliğ ve icra eder (Elmalılı Tefsiri)

* Enfal suresi: 41- Şunu da biliniz ki, ganimet olarak aldığınız her hangi bir şeyden beşte biri mutlaka Allah içindir. O da peygambere ve ona yakınlığı olanlara, yetimlere, miskinlere ve yolda kalmışlara aittir. Eğer siz Allah'a iman etmiş, hak ile batılın ayrıldığı o gün, iki ordunun karşı karşıya geldiği o (Bedir) günü kulumuza indirdiğimiz âyetlere iman getirmiş iseniz bunu böyle biliniz. Ve biliniz ki, Allah, herşeye kâdirdir. (Elmalılı Meali)

Kendi payından 1/5'den fakir fukara & garip gurebayı doyurmakla mükellef iken Seyyid-i Kainat genellikle bunları kendisine ve aile efradına sarfederdi:

Örnek 1-) Hayber fetinden sonra hayber arazisinden çıkan bütün meyve, hububat cinsi ürünlerin önemli bir kısmını (Öksüz, yoksul, fakir ve gariplere d e ğ i l) Hane-i saadetine -kadınlarına kullanımlık- için göndertmiştir. Buhari: e's-Sahihlerden Abdullah İbn Ömer rivayetidir C VII Hadis no: 1052

Örnek 2-) Beni Nazır yahudilerindenele geçirdiği malları kendi ailesinin geçimine ayırmıştır. Sahih-i Buhari Cilt VII. S 332.

* Cihad etmeden (at sürmeden) ele geçirilen ganimetleri HİÇ PAYLAŞMAZDI:

Haşr suresi: 6 - Allah'ın, onlardan peygamberine verdiği ganimetlere gelince siz onun üzerine ne at, ne de deve sürmediniz. Fakat Allah peygamberini, dilediği kimselerin üzerine salar. Allah her şeye kadirdir. (Meali) Haşr 6:. Buharî, Müslim Tirmizî, Nesaî ve diğer kaynaklarda rivayet edildiğine göre, Hz.Ömer demiştir ki, "Nadir Oğulları'nın malları, Allah Teâlâ'nın, Resulü'ne ganimet olarak verdiği, elde edilmesi hususunda müslümanların ne at ne de deve sürmediği ganimet malı idi ve Resulullah'a mahsustu. Hz.Peyamber bu maldan ehlinin bir senelik nafakasını ayırdı, kalanını silah ve hayvanat ile Allah yolunda hazırlanmak için sarfetti." (Alusi Tefsiri)

* Savaşa katılmış olan k a d ı n l a r a ganimetten (Ganaim) pay ayrılmaz (!). Bu konuda kadınlara hak tanınmamıştır. Buna karşılık savaşa katılan a t l a r a hak tanınmıştır. Örnek: Abdullah İbn-i Ömerden rivayetine göre Muhammed ganimet alınan mallardan her bir süvariye bir ''sehm'' (pay); ve süvarinin sahip bulunduğu ''AT'' için ise 2 ''sehm'' (pay) ayrılmasını öngörmüştür; böylece süvarilere 3 pay üzere ''nasib'' kılınmalarını sağlamıştır. Sahih-i Buhari Hadis no: 1635. C: X.

* Bu ganimet konusu çok hassas bir mevzuudur: Bu ''Ganimet Siyaseti'' İslama taraftar ve saha kazandırmak açısından son derece yararlı olmuştur. Muhammed taraftarları Çete saldırıları, baskın, Mukatele ve Kıyımda meşruiyet ve ç ı k a r görerek kılıç sallamışlardır.

* Ganimet derken tam olarak ne kastediliyor ve bu savaş ve Kıyımlar sonunda üleştirilen nedir.

Bakalım neymiş:

* Köle (Kadın ve çocuklar) * Cariye * Hurmalıklar, verimli-verimsiz bütün topraklar * Deve, at, koyun, kuzu ve her türlü davar * Gümüş - altın - gibi tüm mücevheratlar * Ele geçirilen silahlar

* ''Hicri 3. yılda Muhayrık adındaki Sahabisi Muhammede vasiyet yoluyla 7 (y e d i ) Hurma bahçesi bağışlar'' (Muhammed Hamidullah; İslam peyga mberi) Bunları beyt-ül Mal'e (devlet bütçesine katıp fakir fukara-garip gurebayı doyuracak yerde, Kullanımı hane-i saadetine devretmiştir. Kadınları ve ev ahalisi ve kendisi bundan sebeplenmiştir.

* Mealen bu yazılanlara Hilafen rivayet edilmiş Hadislerden Örnekler:

1-) ''Peygamber öldüğünde, zırhı, bir yahudi'de 30 dirhem karşılığında rehin imiş'' Sahih-i Buhari

2-) ''Biz peygamber karılarının evinde 2-3 ay bazen geçerdi de evde ateş yanmaz, sıcak aş pişmez idi. '' E's-Sahihlerde Hz Ayşe'den rivayet edeilir.

3-) ''İki kara nesne ile yaşıyorduk: Hurma ve su. Peygamberin Medineli komşuları vardı bunların sağılan koyunları vardı. Sağdıkları koyun sütünden Nebiiye armağan gönderirlerdi. Peygamber bize de içirirdi. (Buhariden yine Hz Aişe rivayet eder).

Bunları okuyan, işitenler ağlarlar camilerde. Veda Haccında 100 deve kişisel servetinden kestiren; Bayramlarda 2şer koç kestiren bir Nebii nerede ise yarı aç-yarı tok yaşar ve karnına ''açlıktan taş basarmış''...

* E's-Sahihlerden (Buhari hadislerinden) son çarpıcı bir örnek:

''Adamın biri peygambere gelip istekte, yardım talebinde bulunuyor. Peygamberde o kişiye ''iki dağın'' arasını dolduracak kadar çok koyun verdi.'

Bu bonkörlüğün sebebi: 'ganaim'. Haydan gelen (mal-mülk); Huy'a gider

34 yorum:

Adsız dedi ki...

senin dinsiz olman Hz.Muhammed Mustafa (s.a.v)'e iftira atma hakkı vermez.senin gibiler oldukça yaşasın cehennem

Adsız dedi ki...

Dinsiz yazarak kendine müslüman diyen bu cahil insanları inandıramazsınız.Ancak en az 3-4 adet kuran tefsiri okuyacaklar;birde incil ve tevrat'ın türkçesini okuyacaklar o zaman bu insanlıgın inanç ihtiyacını sömüren ;1. ŞEYTAN İSA(gayri meşru çocuk),2.ŞEYTAN MUSA(yahudi kral) 3.ŞETTAN MUHAMMET OLDUGUNU VE en büyük ırz düşmanı oldugunu görecellerdir.Azhap suresi50. ayet yeter töbe haşa allahın işi yok muhammet denen adamın küçük başı için ayet gönderiyor.Nikahsız yaşadıgı eşine ne dersiniz ya nikahı cebrail kılmış o'nuda afedersin pezevenk yerine koyuyor,birde muhammet sünnette geç kalıyor,peygamber sünnetliymişHepsi kur'andaokuyun görürsünüz 1400 yıldır anamızı si...nin inanın muhammet oldugunu okuyunca anladım.ALLAHA İNANIYORUM ARAMDA PEYGAMBERDE İSTEMİYORUM,SANKİ AZDA BİRİLERİ ANAMIZI BELLETMEK İÇİN MEHDİ BEKLİYORLAR...KALEM DİLE GELDİ KAGIT BİTTİ AKIL BAŞA GELDİ ÖMÜR BİTTİ.BOŞUNA BAZILARI ENELHAK DEMEMİŞ ONLAR BİZDEN ÖNCE NEYİN NE OLDUĞUNU ANLAMIŞLAR.DOGRU OLANA AKIL DÜRÜST OLANA VİCDAN YETER ...

Adsız dedi ki...

hadi haşa dinsizim diyorsunuz da bari azıcık güzel ahlaklı olup biraz edep sahibi olsaymışsınız, yazık Allah size hidayet versin...
biraz Allahü tealanın yarattığı denizlere, göklere, güneşe, dağlara bakın hiç değilse buna şükredin.

Adsız dedi ki...

bak ben terbiyeli konuşuyorum bir somut kanıt göster kardaş etme inanmak zorundayım de çık işin içinden .

ilker can dedi ki...

sen inanıyorum diosun ama neye inanıyotsun

yazılarının birinde yaratıcı varlık yok dien biri bide çıkmış bunu dio

hadi oradan dallama
hiç bu kadar sallama :D

Hombre dedi ki...

Aydınlattığın için teşekkürler.

Adsız dedi ki...

vay arkadaş!! müslümanlık karlı işmiş:) sevdim ben bu dini:):)

Adsız dedi ki...

O Yeah Hit me Baby One More Time :D

Adsız dedi ki...

evet ganimetin beşte biri peygambere aitti ayetin devamın yoksullara, yetimlere yolculara aitti diyede ekliyor pekala peygamber bu ganimeti nasıl kullanıyordu hayatını hiç okudunuzmu eline geçen şey bir gün beklemezdi tamamını aynı gün bütün fakirlere dağıtırdı peygamberlik hayatı boyunca birkez bile tam doymamış bir insan evinin tabanı toprak, duvarları kerpiç saraylarda oturmuyor toprak üzerine oturuyor yatağı kuş tüğü değil hurma lifinden örülmüş hasır yine toprağın üzerine serili yanına gelen yabancı elçiler peygamberi yanındaki halktan ayıramıyordu giydiği kıyafet aynı oturduğu yer aynı ne farklı bir kıyafet ne bir taht her gelen elçi muhammed nerde deyince burda diyorlar adam şaşırıyor hanginiz diyor her fakir onun yanına gelirdi oda yanında birşey varsa hemen verirdi yoksa yakınlarına bakar bu adamın ihtiyacını giderebilecek varmı derdi yine yoksa söz verirdi şimdi yok olunca sana vereceğim derdi hatta sahabiler ya resulallah kendini bu kadar yorma vardı verdin, olmayınca birde bulup getireceğim diyorsun dediler peygamber bundan hoşnut olmadı o sırada onu iyi anlayan bir sahabi ayağa kalkıp "ver ya resulullah, dağıt herşeyi zira sen bununla emroloundun" der ve peygamberin yüzü tekrar güler çok defa iki gün üstüste hiçbir yiyemediği oluyordu üstelik medine döneminde mekkedeki boykot yıllarından bahsetmiyorum bile hz. aişe "bazen iki defa ayı görürdükte iki siyahtan başka şey yememiş olurduk" diyor yani iki aydır sadece hurma ve su ile yaşıyorduk demişti peygamberin etrafındaki kişiler bile ellerindekinin tamamını(%100 ünü) veriyorduki o başka türlü davransa etrafındakiler ona inanırmıydı böyle herşeylerini verirlermiydi

Daha fazlasi icin: http://www.anindatepki.com/dini-konular/(hz-)-muhammed'in-mal-varligi-hakkinda/

Adsız dedi ki...

Sizlerin Katli vacip tir iftira atıp Ayetlerin tamamını yayınlamayıp iftirda bulunuyorsunuz ALLAH şahidimdirki biriniz benim önümde karşımda böyle bir iftirada bulunsa ona söylediklerinin asılsız oldğunu ispatlarım ve hala inat ederse zevk içinde haz alarak başını keserim..Ve ibreti alem olsun diye başını sokaklarda gezdiririm ceza evine girer paşa paşa yatarım..ALLAH -U EKBER..
Daha fazlasi icin: http://www.anindatepki.com/dini-konular/(hz-)-muhammed'in-mal-varligi-hakkinda/

Adsız dedi ki...

ey dinsiz oğlu dinsiz,iblisin dölü,hiçbir ilmi hakikatlere dayanmadan,uyduruk kaydırık hadisleri delil göstererek peygambere iftiralar atarak birşey elde edeceğinimi sanıyorsun?senin bu şeytani düşüncelerin bizim ancak imanımızı dahada güçlendirmekten başka hiçbir işe yaramayacaktır.böyle bir peygambere Allah kuran da,'sen ancak üstün bir ahlak üzere yaratıldın'diye hitab eder mi?Allah onu sahip olduğu dürüstlük meziyetinden dolayı övermi?yani peygamber bunları yaptı Allah ta bunlara ortak mı oldu?birde Allah'inanıyorum diyorsun,senin ilahın tapmış olduğun şeytandan başkası olamaz,deist oğlu deist.senin o iftiralarını dürer dürer g...sokarım.anladın mı lan şeytanın dölü.senin ananı iblis si...miş,ancak böyle bir birleşmeden senin gibi bir p.ç dünyaya gelir.

Adsız dedi ki...

peygamber kime ne bırakmış mal varlığı olarak.İşalah bu iftiranın cezasını çekersin

bulent akbas dedi ki...

selamı aleykum ve ramettullahi berekatu iyi akşamlar hadis_i okudum çok beğendim bulent akbas

Adsız dedi ki...

Vay aq evladi seni. Lan nerden ogrendin bunlari. Kurandami okudun haci hocami kucagina oturtup sevip oksayarak kulagina fisildadi daha sen kucukkene.
be aq mun yavsaaaa boylemi savuncan guzel dedigin islami mis kokulu peygamberini.
siktir ordan arap spermi seni.

Adsız dedi ki...

Ornek musluman seni.
onun icin hristiyan dunya ananizi.yahudiletfe sulalenizi sikiyo vede sikmeye devam edecek. Sen ve senin gini insanlik dusmanlari oldukca. Geberin aq .

Adsız dedi ki...

inanmak adı üstünde tartışılabilecek bir alan değil , zaten kendiside söylüyor bilemezsin diye, inananın öfkesi -ya yoksa! düşüncesidir, emin olsa zaten inanmayandan rahatsız olmaz kendisi ile ve yaptıkları ile ilgilenir, gerçekten inansa inanmayanlar umrunda olmaz zihninin bir yerlerinde o düşünce beynini kemirir durur -ya varsa ve böyle ibadet edilmesini istememişse aslında sadece yaratıp başka da hiç bir şeye karışmıyorsa, yada dünyaya hiç peygamber göndermediyse o peygamberler kendi kendilerine bu işleri yapmışlarsa..... kemirir durur ve elinde veri yoktur o sadece inanır ve ona biad eder tapınır, Ya varsa tanrı ve öldüklerinde dünya üstünde günde 5 vakit namaz kılıp tapınmak yerine çalışmak ve üretmek varken zamanlarını ibadet ederek geçirdikleri için üretemedikleri yüzünden ölen çocukların günahları bu namaz kılıp ağustos böceği gibi kendi bencil cennetlerine çalışanlara yazıyorsa, tanrı varsa ve ona tapıananlara tamda bu yüzden çok öfkeliyse..

Adsız dedi ki...

Yazdiklarin dogru mu yanlis mi bilemem benimde aklimda boyle supheler hep var kendimi musluman bile sayamiyorum ama sunu paylasmak isterim hadi bu dogru din degil ozaman 600 kusur sayfalik bi siir kitabini bi coban nasil yazdi ve eger dogru din deilse bizi oldukten sonra ne bekliyor bence olumden sonra oyle yada boyle bi hayat var seninde fikrini merak ediyorum cevabini bekliyorum

Adsız dedi ki...

burda bazı dindiler hemen bu yazıyı yazan adama ,adam gıbı cevap verecegıne hemen sovme işlemıne gırısmıs,adam cıkmıs o ove ove bıtıremedıgınız hadisleri örnek gosterıyor,sız adama ilmi olarak cevap verecegınıze adama küfür ediyorsunuz,şimdi ben size desem beee orospu cocukları,be anneleriyle dini nikah kıydıklarım be kahpe analılar veledi zinalar,muhammet o kadar fakırse o kadar karısını nasıl ıdare edıyordu,yok muhammet aclıktan mıdesıne taş bağlarmış,siktirin lan ibineler,adamları savaşa götürüyor,yahudiler muhammedin kalabalık oluşundan korkarak yenilgiyi ilan ediyorlar,muhammette malın hepsını cukka yapıyor,dıgerlerınede sız savasmadınızki ganımet vereyım diyor cıkıyor işin içinden,muhammet tek başına gitseydi adamlar korkup kacacaklarmıydı,muhammet nah alırdı o ganımetı,muhammet onları kullandı ,sonra ganımeti aldı,kuranda ayet var göt oğlanları

serdar sabah dedi ki...

"Biliyorsan bir söz söyle herkes senden ibret alsın bilmiyorsan sükut eyle herkes seni adam sansın". Adam cahilim diye avazı çıktığı kadar bağırmış. Bunları kendin gibi cahillere yuttur sen. İlahiyatçı olarak belirtiyorum: Külliyyen yalan-yanlış.

Adsız dedi ki...

La ilahe illallah muhammeden resulullah

akil dedi ki...

Serdar sabahtan hemen once yazan durzu senin anani gotunden sikeyim orospu cocugu aslimda ananin sucu da yok seni yagli kaziga oturtmak lazim imansiz köpekkk.

akil dedi ki...

Serdar sabahtan hemen once yazan durzu senin anani gotunden sikeyim orospu cocugu aslimda ananin sucu da yok seni yagli kaziga oturtmak lazim imansiz köpekkk.

Adsız dedi ki...

Allahu ekber diyerek insa öldüren bu dinin amina koyayim inananıda sikeyim başımıza ne geldiyse bu orospu çocugunun adını din koydugu şeyden geldi yeter amına koyayım sikerim dininizi.

Trabzonluökkeş dedi ki...

Adsız Adsız dedi ki...
Ornek musluman seni.
onun icin hristiyan dunya ananizi.yahudiletfe sulalenizi sikiyo vede sikmeye devam edecek. Sen ve senin gini insanlik dusmanlari oldukca. Geberin aq .
Diyen ibne. Bu hristiyanlar senin ananı sikmiyormu.

Adsız dedi ki...

Merhaba konuyla ilgili sizi bu siteyi inceleyebilirsiniz. http://duapinari.com

Adsız dedi ki...

Merhaba konuyla ilgili sizi bu siteyi inceleyemeye davet ediyorum.

Adsız dedi ki...

karl marx, "din afyondur" demiş ama, afyon bu kadar kötü değildir. din, vebadan, kanserden, cüzzamdan ve bilimum hastalıklardan çok daha kötüdür. dinlerin ortaya çıkışı ve yayılmaları hep şiddete, kana, gözyaşına, dayalıdır.hele hele islam dini, bütün dinlerden çok daha tehlikeli ve insanlık düşmanıdır.

Mete Turan dedi ki...

Doğru bende katılıyorum dinlerin çoğu tehlikelidir hele islam daha da tehlikelidir.

Mete Turan dedi ki...

Doğru bende katılıyorum dinlerin çoğu tehlikelidir hele islam daha da tehlikelidir.

Adsız dedi ki...

lan bi kere de küfürsüz, cehennemde yan, geber, beter olsuz mesaj yazmayı deneyin dalyaraklar. Tek hücreli beyinsel amipsi amigdalanızdan fışkıran inflamme irin ışid kafasında asmak, kesmek , tehdit etmekten ibaret. Arap kafası şamaroğlanına dönersiniz böyle batılı götünüzde bomba patlata patlata. Adam yazmış işte bir kere Kuran açıp okusanız saldırmak yerine beyniniz gerçeği görecek bir ihtimal ama o ihtimal de subatomik düzeyde geometrik üreme hızınızla ters orantılı olarak maalesef. O sebeple değerli göt kılı kardeşim şiddete, tecavüze, köleliğe, oğlancılığa kısaca orospu çocukluğuna devam. Lan böcek diyecem yeminle böcek daha karakterli bu riyakarladan

Adsız dedi ki...

Unuttuğunuz bir şey var. Neden Buraya yazan dinsiz kardeşe ateş püskürüyorsunuz? Zira o yazdıklarını uydurarak yazmamış, bilakis İslam kaynaklarında yazanları bir araya getirip bizlere iletmiş ve yazılanların altına hadis ve kaynakçalar vermiş. Dolayısıyla ona ettiğiniz küfürler kendinize ve İslam kaynaklarını yazan sahabe ve hadisçilere edilmiş olduğunu hiç düşündünüz mü?
Anlamayanlar için :

Muhammed'in şehveti ve "tanrı"sı

Karılarından Aişe, Muhammed'e şöyle diyor: "Vallahi Rabbinin, senin arzunu hemen yerine getirdiğini görüyorum." (Ahmed Davudoğlu, Sahih-i Müslim Terceme ve Şerhi. 7/402)

-"Ma era rabbeke illa yüsariu hevake" (Bkz. Buhari, e's-Sahih, Kitabu't-Tefsir/33/7,Kitabu'n-Nikah/29;Diyanet yayınlarından Tecrid, hadis no:1721;Müslim, e's-Sahih, Kitabu'r-Rıda/49,hadis no:1464;İbn Mace Sünen, Kitabu'No:-Nikah/57, hadis No: 200; Ahmed İbn Hanbel,6/134,158)

Ama bunu buraya yazan kardeş dile getirdiğin de vay utanmaz, ahlaksız, Allah belanı versin diye girişiyorsunuz. İyide burada ki yazar zaten İslam bilginlerinin naklettiklerini size nakletmiş. Bu ettiğiniz küfürleri ona değil bunların asıl kaynaklarına ettiğinizi söylemekte yarar var.
Göt kılı olmak böyle bir şey.

Adsız dedi ki...

Geçmişte 6 yaşında kız çocuğuyla evlenen Peygamber bugün Bütün pedefoli hastalarının Dini lideri ve baabsıdır. o nedenle Muhammedi çok sever tüm sapıklar.
hani Kötüler için Yaşasın Cehnnem diyen Dümbükler var ya Sizin korktuğunuz allahın ben Amına sokayım diyorum

caglar turker dedi ki...

Tüm yaptıklarina şükürler olsun helali hoş olsun safahatine nail olmak arzusu ile mekani cennet ruhu şaad olsun Anam babam malim mülküm canım sana feda olsun YA RESULALLAH����♥️��

caglar turker dedi ki...

Tüm yaptıklarina şükürler olsun helali hoş olsun safahatine nail olmak arzusu ile mekani cennet ruhu şaad olsun Anam babam malim mülküm canım sana feda olsun YA RESULALLAH����♥️��